69. ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลตัวชี้วัด “ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร”

การขยายตัวของเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง อย่างไรก็ตาม จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2562 มีจำนวน 662 ชุมชน เท่ากับ พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง (กรุงเทพมหานคร, 2563ก)

 ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555-2562

ที่มา: กรุงเทพมหานคร (2563ก)

ดาวน์โหลดข้อมูล